Dowiedz się, jak wspierać prawnie i psychicznie dziecko z rodziny dysfunkcyjnej!

Dziecko w systemie pomocy społecznej

Dziecko w systemie pomocy społecznej

Poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży

Zespół autorów pod redakcją Anny Dunajskiej i Adama Lisowskiego


Format: A5
Liczba stron: ok. 2300

4.8 ocena średnia z 155 głosów

Aktualnie brak w magazynie

Tematyka

Poradnik "Dziecko w systemie pomocy społecznej" ambasadorem kampanii
"Dzieciństwo bez przemocy"Tematyka:

Aktualne przepisy prawne, dotyczące praw dziecka oraz funkcjonowania i organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, opatrzone fachowym komentarzem, a także praktyczne wskazówki ułatwią pracę pracowników działających na tym polu!

W publikacji fachowe informacje m.in. na temat:

 • Możliwych form pomocy dzieciom i rodzinie w systemie pomocy społecznej; 
 • Diagnozy sytuacji dziecka z rodziny dysfunkcyjnej; 
 • Metod współpracy z rodziną dysfunkcyjną; 
 • Procedur kwalifikowania i kierowania do placówek dla dzieci i młodzieży; 
 • Pracy z dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych; 
 • Rozpoznania i zasad udzielania pomocy dziecku w kryzysie;
 • Integracji i wsparcia dzieci i rodzin zastępczych; 
 • Pomocy dla usamodzielnianych wychowanków;
 • Postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży; 
 • Zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz dziedziczeniu statusu klienta pomocy społecznej; 
 • Przeciwdziałania przemocy wobec dziecka;
 • Wymaganych standardów usług, opieki i wychowania; 
 • Kwalifikacji zatrudnianych pracowników;
 • Przykładów projektów profilaktycznych;
 • Współpracy różnych instytucji w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki.


Korzyści

1. Pomoc w organizacji pracy placówki!

 • Dostęp do aktualnych przepisów prawnych i przydatnych informacji dzięki aktualizacji 4 razy w roku!
 • Komentarz do obowiązujących przepisów dotyczących praw dziecka oraz prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych!
 • Pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów!
 • Doskonalenie umiejętności i praktyczna wiedza!
 • Podniesiesz efektywność własnej pracy i pracy pracowników!
 • Praktyczne wzory pism i gotowe projekty z programu opieki nad dziećmi i rodziną!

2. Praktyczne wskazówki ekspertów:
 • nauczą prawidłowego przeprowadzania diagnozy sytuacji dziecka;
 • ułatwią pracę socjalną z dziećmi i rodziną;
 • wskażą, jak doskonalić umiejętności wychowawcze rodziców, zwłaszcza w rodzinach patologicznych;
 • pomogą w zintegrowaniu dzieci i rodzin w środowisku lokalnym;
 • pokażą, jak przeprowadzić szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze;
 • wskażą, jak postępować w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży;
 • wesprą placówki w relacjach z rodzinami biologicznymi;
 • wskażą, co można zrobić, aby zapobiec wykluczeniu społecznemu dzieci oraz dziedziczeniu statusu klienta pomocy społecznej.


Aktualności

Publikacja aktualizowana jest cztery razy w roku, każda aktualizacja liczy ok. 110 stron. Spis treści

1. Przewodnik
1.1 Spis treści
1.2 Wykaz autorów
1.3 Zalecana literatura
1.4 Wykaz instytucji alarmowych
1.5 Aktualności
2. Zagadnienia prawne
2.1 Wykaz aktów prawnych
2.2 Rodzina w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
2.3 Opieka nad dzieckiem w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniach
2.4 Prawa dziecka z rodziny obcokrajowców
2.5 Prawa dziecka w dokumentach i przepisach międzynarodowych
2.6 System zabezpieczenia społecznego
2.7 Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
3. Rozpoznanie sytuacji dziecka
3.1 Zasady funkcjonowania rodziny
3.2 Rodzina dysfunkcyjna
3.3 Rodzina patologiczna
3.4 Rodzina niepełna
3.5 Dziecko autystyczne
3.6 Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową
3.7 Dziecko z ulicy
3.8 Dziecko niepełnosprawne w szkole (masowej)
3.9 Metody postępowania z dzieckiem niepełnosprawnym
3.10. Grupa rówieśnicza
4. Praca z rodziną dysfunkcyjną
4.1 Diagnoza sytuacji dziecka
4.2 Udzielanie pomocy osobie lub rodzinie w trudnej sytuacji życiowej
4.3 Przykładu projektów długofalowych
4.4 Pozyskiwanie funduszy
4.4 Kompleksowość pomagania
4.5 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
4.6 Zapobieganie dziedziczeniu statusu klienta pomocy społecznej
4.7 Władza rodzicielska
5. Placówki dla dzieci i młodzieży
5.1 Placówki wsparcia dziennego (przepisy oświatowe)
5.2 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
5.3 Procedura kierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych
5.4 Zarządzanie placówką opiekuńczo-wychowawczą
5.5 Praca z dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych
5.6 Dziecko w szkole
5.7 Polski system resocjalizacji i profilaktyki
5.8 Nieletni w sądzie
5.9 Hospicja dla dzieci
6. Rodziny zastępcze
6.1 Cel i zasady funkcjonowania rodzin zastępczych
6.2 Charakterystyka i funkcjonowanie rodzin zastępczych różnych typów
7. Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków
7.1 Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
7.2 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
7.3 Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym
7.4 Praca socjalna z usamodzielniającym się wychowankiem
8. Postępowanie w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
8.1 Niepokojące sygnały
8.2 Demoralizacja
8.3 Uzależnienia
8.4 Przemoc fizyczna, psychiczna, na tle seksualnym
8.5 Ochrona praw dziecka
8.6 Problemy wieku szkolnego
8.7 Prostytucja dzieci i młodzieży
8.8 Programy pomocowe w opiece nad dzieckiem i rodziną
8.9 Samobójstwa dzieci i młodzieży
8.10 Dziecko w kryzysie
9. Profilaktyka
9.1 Współpraca ze środowiskiem lokalnym
9.2 Zespoły interdyscyplinarne
9.3 Poradnictwo w pomocy społecznej
9.5 Przykłady projektów profilaktycznych
9.5 Profilaktyka uzależnienia dzieci i młodzieży od substancji uzależniających
10. Wokół dziecka
10.1 Kwestie spadkowe
10.2 Przysposobienie (adopcja)
10.3 Obowiązek szkolny
10.4 Wyrównywanie praw dzieci niepełnosprawnych
10.5 Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
10.6 Prawa dziecka
10.7. Eurosieroctwo
11. Zarządzanie i finanse
11.1 Wychowanie, organizacja, pieniądze
11.2 Oceny okresowe placówek opiekuńczo-wychowawczych
11.3 Zamówienia publiczne w praktyce jednostek organizacyjnych pomocy społecznej


Autorzy


Publikacja przygotowana przez praktyków i ekspertów z zakresu pomocy społecznej (m.in.: Annę Dunajską - pracownika socjalnego MOPS w Gdańsku, realizatorkę licznych projektów i programów dotyczących sfery pomocy społecznej, Katarzynę Braun - wiceprzewodniczącą Ośrodka Ratowania Dziecka Odrzuconego, Monikę Brzozę - realizatora licznych programów i projektów na rzecz społeczności lokalnej, Joannę Grabias – specjalistę do spraw programów edukacyjnych oraz Adama Lisowskiego - konsultanta prawnego MOPS w Gdańsku).

Aktualnie brak w magazynie

Klienci, którzy kupili ten tytuł interesowali się również:

Praca socjalna w środowisku lokalnym

Pomoc społeczna w praktyce

Pracownik socjalny

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter