Aktualnoœci

Jakie zmiany przy wydawaniu decyzji podatkowych - 2005-10-04
 
Od 1 września 2005 r. dzięki nowelizacji Ordynacji podatkowej zmieniły się przepisy w zakresie zobowiązań podatkowych określanych w formie decyzji. Na czym polegają te zmiany?


(...) Monika Kopiecka z Izby Skarbowej w Gdańsku.
– Zmiana znosi swego rodzaju lukę prawną w dosłownym upoważnieniu organu podatkowego do określenia w decyzji zarówno prawidłowej wysokości zwrotu bezpośredniego, jak również prawidłowej wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym „do przeniesienia”. Podobnie jak w odniesieniu do straty, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że wysokość dochodu jest inna niż wykazana w deklaracji, a osiągnięty dochód nie powoduje powstania zobowiązania podatkowego, względnie w deklaracji została wykazana strata, a osiągnięto dochód w wysokości niepowodującej powstania zobowiązania podatkowego, będzie mógł wydać decyzję, w której określi tylko wysokość tego dochodu. Organ podatkowy będzie mógł wydać decyzję w sprawie straty także w sytuacji, gdy podatnik nie złożył deklaracji lub złożył deklarację wykazującą zobowiązanie podatkowe, a powstanie straty uprawnia do skorzystania z ulg podatkowych.

Uchylona została tzw. delegacja ustawowa dla ministra finansów do wydania rozporządzenia określającego dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej uproszczone normy służące oszacowaniu podstawy opodatkowania. Czy to dobry pomysł?

– Tak. Był to przepis martwy i realnie został oceniony brak możliwości określenia tego rodzaju norm w aktualnych warunkach gospodarki rynkowej.

Zniesiono ostatecznie tzw. klauzule dotyczące skutków obejścia prawa. Co ta regulacja oznacza?

– W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczne z konstytucją postanowienia Ordynacji podatkowej dotyczące skutków czynności prawnych wykorzystywanych do obejścia prawa podatkowego. Od 1 września 2005 r. organ podatkowy, dokonując ustalenia treści czynności prawnych, nie będzie mógł już sam pominąć skutków podatkowych takich czynności. W przypadku gdy z dowodów zgromadzonych w toku postępowania, w szczególności zeznań strony, wynikną poważne wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe, organ podatkowy będzie zobowiązany wystąpić do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa. W takim też przypadku z dniem wniesienia do sądu powszechnego żądania tego ustalenia zostaje zawieszony bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Biegnie on od nowa od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w tej sprawie. (...)
(źródło: Gazeta Prawna 3/10/2005)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter