Aktualnoœci

Zmiany prawa dotyczące przedsiębiorców w 2007 roku - 2007-01-17
 
Od 1 stycznia 2007r. obowiązują nowe przepisy podatkowe i gospodarcze, które według ustawodawców mają ułatwić prowadzenie firm małym i średnim przedsiębiorcom.

13 najważniejszych zmian:

Wyższa płaca minimalna

Od 1 stycznia 2007r. wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi 936zł. (do tej pory było to 899,1 zł.). Pracodawcy zatrudniający pracowników, nie mogą więc zapomnieć, że ich wynagrodzenie za styczeń nie może być niższe niż 936zł.
Mówi o tym ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

Wyższa składka zdrowotna

Od stycznia 2007 roku wzrośnie składka zdrowotna o kolejne 0,25 proc. i osiągnie docelowy poziom 9 procent. Pomimo wzrostu składki na ubezpieczenie zdrowotne, nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o wysokość odliczania jej podatku. Tak jak do tej pory będzie to 7,75 proc. podstawy wymiaru. Pozostała część tej składki jest finansowana z naszych pieniędzy.
Jest to zgodne z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Nowa definicja samochodu

Według nowej definicji za samochód osobowy uważany jest pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (z pewnymi wyjątkami). Wcześniej za samochód osobowy uważano każdy samochód, który nie posiadł homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe, którego dopuszczalna ładowność nie przekraczała 500 kg.

Odpisy amortyzacyjne

Nie ma już 30-proc. odpisu amortyzacyjnego dla nowych środków trwałych. Wprowadzono natomiast możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 50 000 euro. Z możliwości dokonania jednorazowego odpisu skorzystają więc tylko mali podatnicy i nowo powstałe podmioty. Nowy odpis rozszerzono na środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych.
Podstawą prawną jest tutaj art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176).

Koszty podatkowe

Do kosztów firmy nie można już zaliczać wydatków na reprezentację. Chodzi tu zwłaszcza o wydatki poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Zniesiony został limit, który ogranicza rozliczanie reklamy niepublicznej. Zarówno więc reklama publiczna, jak i niepubliczna stanowi koszt podatkowy.
Mówi o tym art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176).

Podatek od pożyczek

Nie ma już zwolnienia podatkowego dla pożyczek udzielanych na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Od 2007 roku umowy pożyczki podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 2 procent kwoty lub wartości pożyczki, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Przedsiębiorcy będą jednak mogli skorzystać z nowych zwolnień. Zwolnienie dotyczy pożyczek o łącznej kwocie nie przekraczającej w kolejnych trzech latach 5000 zł od jednego podmiotu, a od wielu podmiotów łącznie 25 000 zł.
Mówi o tym art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 41, poz. 399 z późn. zm.).

Stawki opłaty skarbowej

Od 2007 roku obowiązują wyższe stawki opłaty skarbowej. Na przykład za złożenie pełnomocnictwa trzeba zapłacić 17 zł, a w 2006 roku trzeba było zapłacić 15 zł. Nie ma już natomiast opłat od podań i załączników do podań przy złożeniu ich w urzędzie po raz pierwszy. Nie ma opłaty od weksli i poręczeń i nie ma już znaków opłaty skarbowej. Wpłaty opłaty skarbowej dokonywane są na konto urzędu lub instytucji, w której składane są dokumenty.
Jest to zgodne z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635).

Likwidacja deklaracji miesięcznych

Ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zwolniły przedsiębiorców z obowiązku składania miesięcznych deklaracji podatkowych. Przedsiębiorcy muszą jedynie wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne. Nowe przepisy zakładają również możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych dla podatników spełniających określone w przepisach warunki.
Mówi o tym art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Numer NIP

Od 1 stycznia 2007 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji, mają obowiązek umieszczać swój numer NIP w oświadczeniach pisemnych, które są kierowane w związku z prowadzoną działalnością do określonych osób i organów. Numerem NIP muszą posługiwać się również w obrocie prawnym i gospodarczym. We wszystkich urzędowych rejestrach identyfikacja przedsiębiorcy będzie następowała więc na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
Jest to zgodne z art. 16 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 ze zm.).

Elektroniczny katalog dokumentów

W 2007 roku Krajowy Rejestr Sądowy będzie prowadził w formie elektronicznej jeszcze elektroniczny katalog dokumentów spółek. Od 1 stycznia 2007 r. spółki mogą składać drogą elektroniczną wnioski i dokumenty do sądów rejestrowych oraz do Centralnej Informacji. Drogą elektroniczną przesyłane będą również orzeczenia, odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje i kopie dokumentów.
Dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorca dostanie na ten sam adres internetowy, z którego wysłał wniosek albo jakiś dokument. Jest to unikalny adres internetowy powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika. Wnioski spółek, które będą składane drogą elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Prowadzony w formie elektronicznej katalog dokumentów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spó-łek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich będzie zawierał: akty założycielskie, umowy, statuty, uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek, roczne sprawozdania finansowe. Wnioski w formie elektronicznej spółki mogą składać za pomocą systemu portalowego, który jest dostępny w publicznych sieciach teleinformatycznych, w szczególności przez internet pod adresem www.ms.gov.pl.
Podstawa prawną jest tutaj ustawa z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 208, poz. 1540).

Tańsza rejestracja spółek

Wspólnicy spółek osobowych będą płacić mniej za zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opłata stała od wniosku o zarejestrowanie będzie wynosiła 750 zł.
Opłatę stałą natomiast o wartości 2 tysięcy zł płaci się między innymi od pozwu o uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenia nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenia istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki.
Z kolei opłatę wynoszącą 600 zł przedsiębiorca zapłaci od pozwu o ochronę niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub zdobniczego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego.
Jest to zgodne z ustawą z 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Informacje o kapitale zakładowym

Od 1 stycznia 2007r. wszystkie pisma i zamówienia handlowe , które składają spółki: komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne w formie papierowej i elektronicznej, oraz informacje udostępniane na stronach internetowych spółki powinny zawierać dodatkowo informacje dotyczące wysokości jej kapitału zakładowego i numeru identyfikacji podatkowej NIP. Przedsiębiorstwa muszą podawać oprócz informacji dotyczących wysokości samego kapitału zakładowego, również wysokości wpłaconych udziałów.
Mówi o tym ustawa z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 208, poz. 1540).

Rejestr firm nadal w gminach

Jeszcze do 1 października 2008 r. przedsiębiorcy nadal będą rejestrowali rozpoczęcie działalności gospodarczej w gminie odpowiedniej dla ich miejsca zamieszkania.
Jest to zgodne z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 ze zm.).

Źródło: Gazeta Prawna


Więcej informacji dla firm

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter