Aktualnoœci

Kontyngenty taryfowe. - 2005-10-21
 
W ramach kontyngentów taryfowych polscy przedsiębiorcy mogą importować towary z krajów trzecich po stawkach celnych niższych niż zapisane w taryfie celnej.

Gdy kontyngent taryfowy wyczerpie się albo upłynie termin, na który kontyngent ten został ustanowiony, nie oznacza to jeszcze zablokowania importu danego towaru. Przywóz z kraju trzeciego jest nadal możliwy, tyle że obliczając należne cło, należy zastosować stawkę określoną w taryfie celnej, a nie w rozporządzeniu wprowadzającym unijny kontyngent taryfowy.

Najważniejsze znaczenie przy sposobie rozdysponowania kontyngentu taryfowego ma rodzaj towaru. Umownie towary podzielono na:
- rolno-spożywcze - są one objęte wspólną polityką rolną, a kontyngenty taryfowe na nie są rozdysponowane na podstawie licencji importowych (pozwolenia na przywóz),

- przemysłowe - kontyngenty taryfowe na nie są dzielone bezpośrednio na granicy na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy.

Na część towarów z krajów trzecich importowanych w ramach kontyngentów taryfowych (np. na niektóre tekstylia, wyroby stalowe) mogą być także wprowadzone licencje. Decyzje w tej sprawie może podjąć Komisja Europejska.

Gdy nie ma licencji, administrowanie kontyngentem taryfowym na towary przemysłowe odbywa się bezpośrednio na granicy, na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. W takiej sytuacji importer, który zamierza skorzystać z kontyngentu taryfowego, musi wpisać jego numer na jednolitym dokumencie administracyjnym w polu 39. Tak wypełniony SAD traktowany jest przez służby celne jako wniosek o skorzystanie z kontyngentu taryfowego.

Rejestracją wniosków zajmują się organy celne, które wprowadzają je do informatycznego systemu zgłoszeń celnych Celina.

Jeżeli podział kontyngentów taryfowych jest oparty na licencjach importowych (pozwoleniach na przywóz), to bez uzyskania takiej licencji nie można przywieźć towaru z zastosowaniem preferencyjnych stawek celnych.

Licencje obowiązują głównie na towary rolno-spożywcze, ale i na niektóre przemysłowe, m.in. na niektóre tekstylia z Chin.

Kontyngenty taryfowe w systemie licencji (pozwoleń na przywóz) są dzielone:

- proporcjonalnie do wielkości wnioskowanych przez przedsiębiorcę,

- według kolejności wpłynięcia wniosku (liczy się kolejność w Komisji Europejskiej, chociaż same wnioski składa się w organach państw członkowskich; w Polsce są nimi: Agencja Rynku Rolnego i Ministerstwo Gospodarki i Pracy),

- według tradycyjnych kierunków importu.

Przy trzecim sposobie ogólna kwota kontyngentu taryfowego jest dzielona na dwie części:

- przeznaczona dla importerów tradycyjnych; jest ona następnie dzielona proporcjonalnie do wielkości importu w przyjętym okresie (np. roku),

- przeznaczona dla importerów nietradycyjnych; jest ona następnie dzielona według kolejności wpłynięcia wniosku.

Przy podziale kontyngentu taryfowego bywa też stosowany wariant mieszany.


Źródło: Rzeczpospolita 04.10.2005

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter