Aktualnoœci

Nowelizacja przepisów o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 2011-06-27
 
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Fundusz wypłaci pracownikom należne świadczenia również wtedy, gdy upadłość podmiotu znajdującego się na terytorium Polski zostanie ogłoszona przez sąd państwa członkowskiego UE (poza Danią).

Doprecyzowano przepis przez wskazanie, że syndyk, likwidator lub inna osoba zarządzająca majątkiem pracodawcy będą mieli jeden miesiąc na przygotowanie i złożenie kierownikowi biura terenowego Funduszu zbiorczego wykazu pracowników.

Zmiany dotyczą również umorzenia należności przez Fundusz – gdy występuje on o zwrot lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej na skutek likwidacji lub ogłoszenia upadłości firmy. Zgodnie z projektem Fundusz będzie mógł ustalić warunki spłaty należności przedsiębiorcom przy założeniu, że pomoc ta nie będzie traktowana jak pomoc publiczna w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy publicznej. Fundusz będzie miał możliwość ustalania warunków zwrotu należności. Przepisy te skierowane są do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej, a którym pomoc będzie udzielana na zasadach de minimis oraz do przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej.

Zmodyfikowano artykuł 23 ust. 6 w taki sposób, że Fundusz będzie mógł fakultatywnie umarzać należności, gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali działalności zostało umorzone w całości z urzędu. Obecnie obowiązujący przepis, nakładający obligatoryjność umorzenia należności, zamykał drogę do ich ponownego dochodzenia nawet wówczas, gdy w terminie późniejszym było to możliwe.

Ponadto Fundusz będzie miał możliwość zawrzeć nowe porozumienie w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń. Będzie mógł zawrzeć z dłużnikiem porozumienie w sprawie dogodnych warunków zwrotu należności. Porozumienie Funduszu z dłużnikiem określi dogodne warunki zwrotu wypłaconych świadczeń – w ratach lub na zasadzie odroczenia spłaty należności z jednoczesnym naliczaniem odsetek.

(KPRM)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter