Aktualnoœci

Ekwiwalent za urlop po przywróceniu do pracy - 2006-01-23
 
Rzecznik praw obywatelskich jest zdania, że jeśli pracownik został przywrócony do pracy, należy ten okres traktować na równi z okresem zatrudnienia.

RPO zwrócił się do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądowego, dotyczącego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
Rzecznik skorzystał z możliwości stworzonej przez wprowadzenie (w ustawie z 22 grudnia 2004 r. o zmianie kodeksu postępowania cywilnego) takiego środka do polskiego prawa.

„Rzeczpospolita” opisała sytuację Czesława N., który został przywrócony przez sąd do pracy na poprzednim stanowisku w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski Nowe w Krakowie. Ponieważ przysługiwała mu szczególna ochrona stosunku pracy jako członkowi rady nadzorczej, otrzymał od spółdzielni wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy, tj. od 1 sierpnia 2001 r. do 15 kwietnia 2003 r., oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za okres faktycznego wykonywania pracy od 16 kwietnia do 31 lipca 2003 r., tj, do dnia ponownego wypowiedzenia. Nie dostał natomiast ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w okresie pozostawania bez pracy, za który wypłacono mu wynagrodzenie.

Spółdzielnia wniosła do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty pozew przeciwko Czesławowi N. o ustalenie, że w okresie pozostawania bez pracy nie nabył on prawa do urlopu wypoczynkowego oraz że na spółdzielni nie ciąży obowiązek zapłaty ekwiwalentu. Powództwo zostało oddalone. Sąd stwierdził, że w razie przywrócenia pracownika do pracy na skutek orzeczenia sądu przysługuje urlop wypoczynkowy. Warunkiem jest pozostawanie w stosunku pracy, a nie samo jej świadczenie.

Tak więc chociaż Czesław N. nie świadczył pracy od 1 sierpnia 2001 r. do 15 kwietnia 2003 r., nabył prawo do urlopu. Jeżeli go nie wykorzystał, należy mu się ekwiwalent pieniężny.

Sąd okręgowy uwzględnił jednak apelację spółdzielni i zmienił zaskarżony wyrok. Ustalił, że doszło do błędnej wykładni art. 51 § 1 kodeksu pracy. Przyjął, że za okres pozostawania bez pracy, za który pracownikowi wypłacono wynagrodzenie, nie przysługuje urlop wypoczynkowy. Prawo pracownika do urlopu jest bowiem ściśle związane z realnym istnieniem stosunku pracy.

Rzecznik praw obywatelskich jest przekonany, że błędnie zinterpretowano prawo. Za prawidłową uważa wykładnię art. 51 k.p. dokonaną przez sąd rejonowy. Jeżeli pracownik został przywrócony do pracy, należy ten okres traktować na równi z okresem zatrudnienia. Jeżeli nabył on wtedy prawo do jakichkolwiek świadczeń, to nie można go ich pozbawiać.

Źródło: Rzeczpospolita

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter