Newsletter e-BHP - 2012-01-25 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

12 października 2011r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zmiany dotyczą szpitali, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Treść rozporządzenia definiuje wymagania dla świadczeniodawców nieposiadających w strukturach swoich placówek oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

- W jakich warunkach można utworzyć stanowiska intensywnej opieki medycznej?
- Jakie wymagania muszą spełniać świadczeniodawcy udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie leczenia jednego dnia?
- Jakie kwalifikacje powinien posiadać personel medyczny?

Odpowiedzi na te pytania zajadą Państwo w publikacji Higiena w placówkach opieki medycznej”.
Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl
Aktualności
Do końca stycznia czas na złożenie ZUS IWA
Do dnia 31 stycznia 2012 r. przedsiębiorcy powinni złożyć "Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2011 r. Nie dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, ale tylko tych którzy spełniają określone warunki. więcej »
Organizacja szkoleń osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Od 26 stycznia 2012 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące organizacji szkoleń strażaków i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. więcej »
Sytuacja na rynku pracy
Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2011 roku) wyniosła w końcu grudnia 2011 r. 12,5 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,4 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2011 wyniosła 1 983 tys. osób i w porównaniu do końca listopada 2011 wzrosła o 68,1 tys. osób (o 3,6 proc.). więcej »
Wyższa składka rentowa
Dnia 1 lutego 2012 r. wejdzie w życie ustawa z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 roku Nr 291, poz.1706). Wprowadzono w niej podwyżkę składki na ubezpieczenie rentowe obciążającej pracodawcę o dwa punkty procentowe (po podwyżce składka rentowa obciążająca pracodawcę wyniesie 6,5 proc.). Obciążenia z tytułu składki rentowej ponoszone przez pracownika pozostały na takim samym poziomie czyli 1,5 proc. więcej »
Zmiana dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy
Od 5 stycznia 2012 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. nr 217, poz. 1833). Zmianie ulegają wartości dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych i zapisy dotyczące mikroklimatu zimnego. więcej »
Zmiany w prawie pracy w 2012 r.
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszło w życie kilka istotnych zmian w prawie pracy, dotyczących m.in. wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wydłużenia terminu wykorzystania urlopu zaległego czy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. więcej »
Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium
Do obowiązków kierownika laboratorium należy zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, utrzymywanie systemu jakości, nadzór nad dokumentacją, a także tworzenie szczegółowych procedur i instrukcji postępowania. Wszystkim, którzy chcieliby uzyskać fachową pomoc w tym zakresie polecamy poradnik „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. Zawiera on kompleksowe omówienie zagadnień prawnych, zasad bezpiecznej pracy, a także wskazówki do tworzenia systemu jakości i przykłady niezbędnych dokumentów.
więcej »


Bezpieczeństwo higieniczne w zakładach opieki zdrowotnej
Bezpieczeństwo higieniczne pacjentów oraz personelu medycznego stanowi obecnie wyznacznik nowoczesnej i efektywnie działającej placówki ochrony zdrowia. Nie da się w naszych czasach trafnie diagnozować, skutecznie leczyć i pomyślnie ratować życia pacjentom, kiedy na szpitalnym oddziale, w przychodni, czy gabinecie lekarskim nie są przestrzegane podstawowe wymogi sanitarne. Aby ułatwić Państwu realizację wytycznych, przygotowaliśmy poradnik „Bezpieczeństwo higieniczne w zakładach opieki zdrowotnej”!
więcej »


Skuteczna ochrona radiologiczna w medycynie
Skuteczna ochrona radiologiczna w medycynie jest fachową publikacją skierowana do osób pracujących z promieniowaniem jonizującym. Zawiera praktyczne komentarze do obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Omawia metody ograniczania narażeń na promieniowanie, szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej, postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Ważną częścią poradnika jest omówienie Programu Zapewnienia Jakości w radiologii, który pomoże Ci mieć pewność, że Twoja placówka spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne i jest miejscem bezpiecznym.
więcej »


Czy wiesz jak postępować, jeśli ktoś straci przytomność i potrzebna jest pomoc? Aby mieć podstawowe informacje na ten temat polecamy „Tablice Pierwsza Pomoc”, które możesz powiesić na ścianie. więcej »
Praktyka
Duże firmy tworzą służbę bhp
W firmach zatrudniających powyżej 100 pracowników powinna być utworzona służbę bhp. Mniejsze   przedsiębiorstwa mogą zlecić zadań bhp specjalistom spoza firmy lub powierzyć je pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku. więcej »
Palarnie w zakładzie pracy
Od ponad roku pracodawcy nie mają obowiązku tworzenia palarni w zakładzie pracy. Nie oznacza to jednak, że zatrudnieni mogą palić w dowolnym miejscu na terenie firmy. - Obie strony muszą przestrzegać zasad BHP oraz kierować się rozsądkiem, aby nie doprowadzić do zagrożenia w miejscu pracy - przypomina ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska. więcej »
Prawo
W styczniu wchodzą w życie
26 stycznia: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Dz.U. Nr 7, poz. 29. więcej »
Warto wiedzieć
Od szefa zależy szczęście pracownika
Szczęście i zadowolenie pracownia zależy od jego szefa. Dobre samopoczucie w miejscu pracy koreluje z efektywnością wypełniania obowiązków służbowych. Francuscy naukowcy stwierdzili, że wsparcie firmy i styl zarządzania wpływają na poczucie szczęścia i wydajność pracowników. Wyniki badania opublikowano w "Springer's Journal of Business and Psychology". więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter