Newsletter e-BHP - 2012-08-22 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Prawidłowo przygotowana karta charakterystyki oraz wynikające z niej właściwe oznakowanie opakowania substancji lub mieszanin chemicznych jest warunkiem koniecznym do wprowadzenia produktu chemicznego na polski rynek.

Aby zapoznać Państwa z najnowszymi wymaganiami w zakresie kart charakterystyk, serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone temu tematowi.

Będą Państwo mogli wyjaśnić wszystkie wątpliwości w tym zakresie oraz wymienić doświadczenia z naszą specjalistką, które na co dzień zajmuje się powyższą tematyką. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
Brak lub opóźnienia wypłaty wynagrodzeń najczęstszym typem naruszenia praw pracowniczych
Pracodawcy najczęściej naruszają prawa pracowników, nie wypłacając im pensji lub opóźniając się z jej wypłatą. Problem jest też brak ewidencji czasu pracy. Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 26 lipca br. przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r. Przedstawiła je Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Wcześniej, dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy. więcej »
Nowe przepisy dotyczące chorób zawodowych
Od dnia 1 sierpnia 2012 r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.05.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 662) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.05.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Wyznaczono więcej podmiotów, do których można zgłaszać podejrzenie choroby zawodowej. Nowe przepisy doprecyzowują też kompetencje poszczególnych instytucji właściwych w kwestii rozpoznawania chorób zawodowych. Zmieniły się też dotychczas stosowane wzory dokumentacji medycznej dotyczącej chorób zawodowych. więcej »
Partnerzy społeczni powinni zająć się problemem absencji chorobowych
Pracodawcy RP zachęcają partnerów społecznych do wspólnego wypracowania rozwiązań, które ograniczą skalę nadużywania przez pracowników prawa do zwolnień lekarskich. więcej »
Prezydent podpisał nowelę o rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. więcej »
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przyjęty przez rząd
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Przewidziano w nim m.in. skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz ograniczenie obowiązków obciążających pracodawców. W projekcie zaproponowano też zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. więcej »
Zmiana rozporządzenia dotyczącego wypadku przy pracy
Od dnia 24 sierpnia br. obowiązuje nowe przepisy dotyczące wypadku przy pracy zmienione rozporządzeniem z 1 sierpnia 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia  (Dz. U. poz. 909). więcej »
Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń
Na konstruktorze, czyli na Tobie, tak samo jak na producencie maszyny lub urządzenia, ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników.
Odpowiedzialność to nie jedyny czynnik, który musisz wziąć pod uwagę podczas procesu konstrukcji. Maszyna musi być także niezawodna w działaniu, tania w wykonaniu i eksploatacji oraz łatwa w obsłudze. Aby spełnić te wymagania, trzeba mieć pod ręką wiele danych i wytycznych. Gdzie je znaleźć? więcej »

Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach betonowych i żelbetowych są ściśle określone przez przepisy prawne. Ważne jest, aby były spełnione i dokładnie przestrzegane. Zawartość tablic została przygotowana na podstawie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. więcej »

Tablice Pierwsza Pomoc
W każdej chwili może zdarzyć się, że ktoś straci przytomność. Należy wtedy ocenić sytuację, wezwać ratowników i udzielić pierwszej pomocy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z „Tablicami Pierwsza Pomoc”. Zawierają one schematy, jak udzielić pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak postąpić w razie zadławienia. Dzięki temu, że tablice można powiesić na ścianie, informacje są ogólnie dostępne. więcej »

Szukasz przykładów dokumentów systemu zarządzania jakością? Sprawdź poradnik „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. więcej »
Warto wiedzieć
Dotacje dla osób zatrudniających niepełnosprawnych
Od 1 września 2012 r. wysokość dotacji dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne będzie określana na podstawie płacy minimalnej z poprzedniego roku , a nie jak dotychczas z roku 2009. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została przyjęta przez Senat bez poprawek. więcej »
Sytuacja na rynku pracy w lipcu 2012 r.
W lipcu nastąpił spadek bezrobocia, choć dynamika sezonowego spadku wyraźnie słabnie. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,3 proc. Odnotowano 1 947,9 tys. osób bezrobotnych. Ich liczba w porównaniu do końca czerwca 2012 r. spadła o 16,5 tys. osób (tj. o 0,8 %). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu 2012 r. wyniosła 64,3 tys. więcej »
Wyższe stawki diet za podróże służbowe
Od 2013 r. wzrosną diety za służbowe podróże krajowe i zagraniczne. Zmiany zawarto w z dnia 31 lipca 2012 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. więcej »
Praktyka
Ustawa antykryzysowa: SN poparł stanowisko pracodawców
Pracownicy, którzy przed wejściem w życie tzw. ustawy antykryzysowej (a więc przed 22 sierpnia 2009 r.), zawarli z pracodawcą umowę terminową na dłużej niż dwa lata, nie mogą żądać uznania jej za bezterminową. Taka umowa rozwiązuje się w przewidzianym w niej terminie, choćby trwała ponad 24 miesiące – tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 9 sierpnia 2012 r. więcej »
Uwaga upały! Państwowa Inspekcja Pracy przypomina!
Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Mówi o tym art. 232 Kodeksu pracy. więcej »
Prawo
W sierpniu weszły w życie
24 sierpnia: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Dz. U. poz. 909, z dnia 9 sierpnia 2012 r. więcej »
  • 2012-08-28 - Badanie eksploatacyjne - problemy i typowe błędy w świetle dobrej praktyki pomiarowca, Warszawa więcej »
  • 2012-08-29 - Badanie eksploatacyjne - problemy i typowe błędy w świetle dobrej praktyki pomiarowca - warsztaty, Warszawa więcej »
  • 2012-09-14 - Transport drogowy oraz czas pracy kierowców - zmiany od 1 stycznia 2012 r, Warszawa więcej »
  • 2012-09-17 - Utrzymanie i kontrole obiektów budowlanych- nowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości, Warszawa więcej »
  • 2012-10-05 - Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w świetle zmian obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa więcej »
  • 2012-10-17 - Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych jako źródło informacji o zagrożeniach, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter