Newsletter e-Podatki - 2012-10-09 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa ta ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Czy wiedzą Państwo jakie zmiany wprowadza ustawa?
Po pierwsze zwolnienie od akcyzy nie będzie dotyczyło wszystkich instalacji. Zgodnie z proponowanymi zmianami, aby móc skorzystać ze zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej, która jest wytworzona z odnawialnych źródeł energii, wystarczy dokument potwierdzający umorzenie świadectwa pochodzenia energii w rozumieniu prawa energetycznego. Obecnie zwolnienie to stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe. Po drugie wprowadza m.in. pojęcia: biogaz, biogaz rolniczy, hydroenergia.

Szczegółowe omówienie tematu znajdą Państwo w październikowym wydaniu serwisu „Wskazówki celno–podatkowe”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Zmiana stawek opłat pobieranych przez organy celne
Zmienią się stawki opłat pobieranych przez Służbę Celną za przechowywanie towarów w depozycie lub w magazynie czasowego składowania. Zmiany przewidziano w projekcie rozporządzenia (z 20 września 2012 r.) Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zmiany wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 listopada 2011 r. (sygn. akt P 29/10), w którym stwierdzono niezgodność dwóch przepisów prawa celnego z zasadami konstytucyjnymi.
więcej »
1.2. Podatek od deszczówki?
Gminy szukają pieniędzy, które zasilą ich budżety. Jednym z pomysłów jest podatek pobierany od wód opadowych kierowanych do kanalizacji z dachów budynków. Opłata liczona miałaby być od powierzchni dachu. Projekt ustawy, która ułatwi jej naliczanie złożyli do laski marszałkowskiej posłowie PO.
więcej »
1.3. Projekty aktów prawnych
Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych oraz dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami, publikowane są obecnie w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
więcej »
1.4. Egzaminy na certyfikat księgowego
Znane już są terminy najbliższych egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Zmiana zasady rozliczania VAT dla małych firm
Wicepremier Waldemar Pawlak namawia premiera i ministra finansów do zmiany zasady rozliczania VAT dla małych firm. Wprowadzenie "pełnej" metody kasowej dla najmniejszych firm będzie bardzo korzystne dla przedsiębiorców i może mieć kluczowe znaczenie dla ich przyszłości.
więcej »
2.2. VAT od działalności sądów polubownych
Działalność sądu polubownego powołanego przez organizację samorządu zawodowego architektów podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odpowiedział na wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i stawki podatku działalności sądu polubownego.
więcej »

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w świetle prawa, ze szczególnym uwzględnieniem urlopów szkoleniowych i stosowanie ich w praktyce
Czy znają Państwo kwestie prawne związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników? Czy potrafią Państwo stworzyć odpowiednią umowę szkoleniową i znają skutki jej złamania? Czy orientują się Państwo w najciekawszych, najdogodniejszych i najskuteczniejszych metodach dydaktycznych i wiedzą Państwo na jakie aspekty zwrócić największą uwagę? Jeśli chcą Państwo rozwiać wszelkie wątpliwości, bądź odświeżyć i usystematyzować wiedzę związaną z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników w kontekście obowiązujących przepisów oraz wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Serdecznie zapraszam na seminariu. więcej »

Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków
Przepisy budowlane zmieniają się nieustannie. Sprawdź co się zmieniło! Polecamy poradnik „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków, który powstał specjalnie, by zapewnić Państwu stały dostęp do aktualnych informacji. Publikacja pomoże dostosować przebieg pracy do obowiązujących wymogó. więcej »


Poradnik gospodarowania odpadami
Poradnik gospodarowania odpadami uwzględnia najnowsze zmiany w prawie. Udziela wskazówek związanych z: wytwarzaniem, zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadów. Informuje, jak uzyskać dofinansowanie inwestycji i uniknąć kar finansowych. Pomaga w prowadzeniu ewidencji odpadów i pozostałej dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami. więcej »


Dokumentacja windykacyjna
Przedsiębiorcy coraz częściej skarżą się na niedotrzymywanie przez swoich kontrahentów terminów płatności. Dlatego chcielibyśmy polecić Państwu nasz łatwy w obsłudze program „Dokumentacja windykacyjna”. Jest to zbiór gotowych do wykorzystania pism, pozwów i umów. Znajdą w nim Państwo zarówno wzory dokumentów dotyczące negocjacji i ściągania długów, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, by nie dopuścić do powstania należności przeterminowanych. Dzięki naszemu programowi proces zabezpieczania i windykacji należności w Państwa firmie będzie maksymalnie skuteczny.
więcej »


Spełnij prawidłowo obowiązek przeprowadzenia oceny zgodności! Skorzystaj z poradnika "Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług" więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do  17 października 2012
SKŁADY WOLNOCŁOWE
17 października 2012 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta, Dz.U. z 2 października 2012r., nr 187, poz. 1089.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
  • 2012-10-29 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w świetle prawa, ze szczególnym uwzględnieniem urlopów szkoleniowych i stosowanie ich w praktyce, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter