Newsletter e-Podatki - 2012-10-16 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z faktu, że nawet proste czynności życia codziennego mogą oznaczać zawarcie umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Na przykład pożyczając od rodziców samochód, zawieramy umowę użytkowania. Nawet jeśli umowa nie zostanie spisana, to zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego spoczywają na nas określone obowiązki. Użytkownik zobowiązany jest zachować substancję rzeczy oraz jej dotychczasowe przeznaczenie (art. 267 § 1 k.c.). Naruszeniem substancji jest zmiana samej struktury rzeczy lub tworzywa, z którego rzecz jest zbudowana – np. zarysowanie lakieru w pożyczonym samochodzie. Szczegółowe informacje dotyczące umowy użytkowania znajdą Państwo w poradniku elektronicznym „Aktualne umowy gospodarcze - Wzory umów, komentarze, orzecznictwo”. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. W poradniku zostało opisane według jednego schematu blisko 70 typów umów, które przedsiębiorcy mogą zawierać na gruncie prawa polskiego i europejskiego.
Aktualności
1.1. Zmiany w podatkach od osób fizycznych: ulga internetowa zostanie, ograniczenia dla twórców
W piątek Sejm w głosowaniu uchwalił bez poprawek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ogranicza przywileje dla twórców - szczególnie dla tych, którzy osiągają wysokie dochody; likwiduje ulgę internetową oraz modyfikuje ulgi na dzieci. Minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział podczas sobotniej konferencji prasowej, że ulga internetowa nie zostanie zlikwidowana. Zmienią się jednak zasady jej obliczania. Ulga będzie przysługiwać tylko osobom, które dopiero zaczynają korzystać z internetu.
więcej »


1.2. Utrzymanie wzrostu gospodarczego zapewni program
Lata 2013-2014 będą dla Polski trudne. Utrzymanie wzrostu gospodarczego ma zapewnić program "Inwestycje Polskie" - poinformowali na wspólnej konferencji Jacek Rostowski, szef resortu finansów i Mikołaj Budzanowski, minister skarbu. Zaprezentowali na niej szczegóły programu „Inwestycje Polskie” oraz Portfelowej Linii Gwarancyjnej „DE MINIMIS”.
więcej »


1.3. Podatek za jazdę samochodem służbowym po godzinach
Ministerstwo Gospodarki nie wprowadzi nowego podatku za jazdę samochodem firmowym w celach prywatnych. Resort proponuje prostszy sposób rozliczenia istniejącego już podatku - w formie ryczałtu w określonej i stałej kwocie. Rozwiązanie to miałoby być tańsze dla przedsiębiorcy i pracownika oraz korzystne dla fiskusa.
więcej »


1.4. Podatek od środków transportowych
Minister finansów ogłosił w obwieszczeniu z 8 października 2012 r. (M. P., poz. 743) stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywały w 2013 r. Zmienił się kurs euro, w związku z tym stawki te ulegną zmniejszeniu w stosunku do obecnych.
więcej »


1.5. Uproszczenie zasad wystawiania faktur
Od 1 stycznia 2013 r. uproszczone zostaną częściowo zasady wystawiania faktur. Zmiany wynikają z projektów nowelizacji (z 10 października 2012 r.) rozporządzeń Ministra Finansów- w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług 6raz w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Finance Minister of the Year 2012 for Emerging Europe
Serwis Emerging Markets przyznał Ministrowi Finansów Jackowi Rostowskiemu prestiżową nagrodę Finance Minister of the Year 2012 for Emerging Europe. Wyboru laureatów dokonali ekonomiści, analitycy, bankierzy i inwestorzy zarówno ze sfery publicznej, jak i prywatnej.
więcej »

Sprawozdawczość finansowa
Chcesz sporządzić sprawozdanie szybko i poprawnie? Sięgnij po program Sprawozdawczość finansowa! To profesjonalne narzędziepracy dla firm i biur rachunkowych. Program zdecydowanie przyśpiesza i ułatwia zamknięcie okresu bilansowego. Pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Przygotowuje bilans i RZiS w sposób automatyczny, sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, analizę wskaźnikową lub informację dodatkową do sprawozdania. Dzięki kreatorowi importu z łatwością zaimportujesz dane ze swojego programu księgowego. więcej »

Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową.
W dniu 4 grudnia 2012 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Celem zmian jest dostosowanie ustawy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja uchyla m.in. przepisy umożliwiające spółdzielniom zasiedzenie nieruchomości na zasadach szczególnych. Osobom zarządzającym spółdzielniami mieszkaniowymi niezbędna jest fachowa wiedza, szczególnie w sytuacji tak często zmieniającego się prawa. Polecamy Państwu publikację pt.: „Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową”, dzięki której poznacie aktualności prawne wraz z komentarzem. Poradnik pomoże także sprawnie przeprowadzać zebrania iprawidłowo podejmować uchwały spółdzielni. więcej »


Sieci, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kV
Polecamy Państwu poradnik „Sieci, instalacje i urządzenia elektryczne o napięciu powyżej 1kV”. Oprócz rzetelnego omówienia zmian prawa w branży energetycznej zawiera on również wiele przykładów przydatnych zarówno przy projektowaniu jak i pomiarach parametrów sieci energetycznej. Publikacja zawiera też praktyczne informacje z zakresu dokumentacji technicznej, badań obiektów, instalacji elektroenergetycznych oraz tworzenia bezpiecznej pracy. To niezbędna pomoc dla każdego elektryka energetyka. więcej »

Umowa licencyjna w prawie autorskim
Zarówno polskie, jak i europejskie prawo w szczególny sposób chroni własność intelektualną twórców. Umowy licencyjne zawierane na gruncie prawa autorskiego dają wiele różnych możliwości przeniesienia prawa do korzystania z utworu. Nie jest to zagadnienie proste. Dlatego powstała publikacja „Umowa licencyjna w prawie autorskim". Opisuje ona nie tylko treść umowy ale zawiera także komentarz prawny, dotyczący tak istotnych zagadnień jak rozwiązanie umowy czy skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W publikacji znajdą Państwo także tematycznie dostosowany wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy licencyjnej w formie pliku RTF umożliwiającego edycję. więcej »

Chcesz poznać zdanie specjalisty o nowych przepisach celno-podatkowych w obrocie międzynarodowym? więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do  23 października 2012
SKŁADY WOLNOCŁOWE
17 października 2012 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta, Dz.U. z 2 października 2012r., nr 187, poz. 1089.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
  • 2012-10-29 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w świetle prawa, ze szczególnym uwzględnieniem urlopów szkoleniowych i stosowanie ich w praktyce, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter