Newsletter e-Podatki - 2012-12-11 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Sprawowanie opieki zdrowotnej nad osobami o obniżonej sprawności w codziennym funkcjonowaniu wymaga szczególnego podejścia i respektowania ich uprawnień m.in. na rynku pracy. Dnia 25 października 2012 r. zaczęła w Polsce obowiązywać Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Dotychczas obowiązująca w Polsce definicja określa niepełnosprawność jako „trwałą niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy”. Z kolei Konwencja definiuje osoby niepełnosprawne jako osoby, „które maja długotrwale naruszona sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, a zasadzie równości z innymi osobami”.

Obie definicje opierają się na długotrwałym naruszeniu sprawności organizmu ograniczającym uczestniczenie w normalnych życiu społecznym, jednak definicja wynikająca z Konwencji wymienia możliwe rodzaje naruszenia sprawności, podczas gdy definicja ustawowa odnosi się tylko do ogólnego stwierdzenia.

Ten i inne tematy dotyczące medycyny pracy znajdziecie Państwo w serwisie Lekarz medycyny pracy”. Więcej...Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Nowe wzory formularzy NIP
Od 22 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy NIP-2 i NIP-D. Z dotychczasowych druków będzie można jeszcze korzystać do 31 grudnia 2014 r. więcej »
1.2. Nowe deklaracje akcyzowe
Od 1 stycznia 2013 r. susz tytoniowy będzie opodatkowany podatkiem akcyzowym. W związku z tym wprowadzona zostanie nowa deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn). Zmieniony zostanie również wzór zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R. więcej »
1.3. Niższe odsetki podatkowe
W grudniu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Od 6 grudnia br. stopa referencyjna wynosi 4,25 proc. w skali rocznej. Była to już druga obniżka w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy także o 25 punktów bazowych na poprzednim posiedzeniu w listopadzie. Zdaniem ministra finansów Jacka Rostowskiego to krok w dobrym kierunku. W związku z tym od 6 grudnia obowiązują też niższe odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 13,5 proc. Obniżone odsetki wynoszą natomiast 10,13 proc. więcej »
1.4. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
W dniu 4 grudnia 2012 r. rząd przyjął ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 30-dniowy termin zapłaty przez organ publiczny, 30-dniowa procedura badania zgodności towaru lub usługi z umową oraz ryczałtowa stała kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności to główne zmiany, które wprowadza projekt nowej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. więcej »
1.5. Procedura sprostowania lub wykreślania wpisu z CEIDG będzie prostsza
W dniu 4 grudnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki. Nowe przepisy upraszczają procedurę sprostowania i wykreślenia wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz poszerzają zakres danych w nim zawartych. więcej »
1.6. Zmiany w podatku tonażowym
Od 1 stycznia 2013 r. armatorzy nie będą mogli odliczać od podatku tonażowego składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W dniu 7 grudnia br. posłowie przyjęli senackie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku tonażowym. więcej »
1.7. RPO a ochrona praw podatników
Z analizy przeprowadzonej przez Fundację Republikańską, która zbadała sprawy podatkowe prowadzone przez RPO w latach 2007-2011, wynika, że chociaż Rzecznik Praw Obywatelskich posiada specjalne uprawnienia w obszarze ochrony praw podatników, jednak praktycznie z nich nie korzysta więcej »
Komentarze i opinie
2.1. System podatkowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich najlepszy dla przedsiębiorców
Z rankingu „Paying Taxes 2013”, przygotowanego wspólnie przez Bank Światowy i firmę doradczą PwC wynika, że system podatkowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) jest najbardziej korzystny dla przedsiębiorców. Poza ZEA w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze cztery państwa z rejonu Bliskiego Wschodu. więcej »
2.2. Obdarowywanie pracowników a podatki
Wkrótce święta Bożego Narodzenia i w związku z tym, część pracodawców obdaruje w grudniu swoich pracowników świątecznymi prezentami. Jednak w tym roku, jak przewiduje ekspert PKPP Lewiatan, Monika Zakrzewska, w okresie obecnego spowolnienia gospodarczego, więcej firm niż zazwyczaj zdecyduje się jedynie na symboliczne podarunki, albo zupełnie zrezygnuje z obdarowywania pracowników. więcej »
Kadry i płace
Ponad 100 aktów prawnych tworzy system prawa pracy w Polsce. Nie jest łatwo zachować pełną kontrolę w gąszczu tych przepisów. Dlatego powstał poradnik elektroniczny„Kadry i płace”. Program to zbiór fachowych i praktycznych wskazówek z zakresu prawa pracy, bhp, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych. W publikacji zebrano wszystkie niezbędne informacje dotyczące prawa pracy wraz z komentarzem ekspertów, dzięki którym można poznać prawidłową interpretację przepisów. Program zawiera także gotowe wzory do zastosowania w praktyce i ponad 100 aktów prawnych. więcej »

Wskazówki celno-podatkowe
Serwis informacyjny o najnowszych przepisach celno-podatkowych dla firm. Profesjonalne komentarze do najnowszych przepisów prawnych do prawa krajowego i Unii Europejskiej. Eksperci odpowiadają na pytania z zakresu ceł i podatków w obrocie międzynarodowym. To i więcej znajdziesz w miesięczniku Wskazówki celno-podatkowe. więcej »


Najczęściej zadawane pytania przez związki zawodowe
Czy wiesz: Jak ustala się wymiar zwolnienia związkowca z obowiązku świadczenia pracy? Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia związkowcom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy? Odpowiedź na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w poradniku „Najczęściej zadawane pytania przez związki zawodowe. Zwolnienia związkowców z obowiązku świadczenia pracy”. Poradnik ten to zbiór pytań i odpowiedzi na najbardziej kontrowersyjne tematy z zakresu zwolnień z obowiązku świadczenia pracy związkowca. więcej »

Zbiór formularzy dla gospodarki wodno-ściekowej
Polecamy Państwu nową publikację na płycie CD: „Zbiór formularzy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej”. Jest to interaktywny plik, służący do sporządzania dokumentacji niezbędnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Daje on możliwość elektronicznej edycji formularzy wykorzystywanych w branży wod.-kan., zapisywania ich na komputerze oraz drukowania dokumentacji. więcej »


Zarządzanie poprzez cele – nowoczesna metoda zarządzania firmą! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 14 grudnia 2012
PODATEK DOCHODOWY
14 grudnia 2012 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. z 29 listopada 2012 r., nr 225, poz. 1331. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter