Newsletter e-Podatki - 2014-05-20 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

W dniu 24 kwietnia br. sejm przyjął nowelizację Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw. Doprecyzowanie i uzupełnienie definicji prawnych wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej, określenie gminy wiodącej w aglomeracji wodno-ściekowej oraz wprowadzenie planu utrzymania wód do prawodawstwa polskiego to najważniejsze regulacje nowelizacji.

Ustawa wprowadza do polskich przepisów postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wdraża także inne unijne regulacje dotyczące gospodarki wodnej - dyrektywy: powodziową, o wodach podziemnych, ściekową, OOŚ, ptasią i siedliskową. Nowelizacja wprowadza m.in. definicje „dobrego potencjału ekologicznego”, „dobrego stanu chemicznego wód podziemnych”, „dobrego stanu ekologicznego”, „dobrego stanu ilościowego wód podziemnych”.

Nowelizacja stanie się teraz przedmiotem prac Senatu. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Jak wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności! Korzystaj z miesięcznika „Woda i ścieki” i bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej!
Aktualności
1.1. Obniżenie stawki akcyzy na węgiel czy gaz ziemny nie jest możliwe
Obniżenie stawki akcyzy na węgiel czy gaz ziemny nie jest możliwe ze względu na unijne regulacje - zapowiedział PAP wiceminister finansów Janusz Cichoń. Przypomniał też, że stawka na energię elektryczną nie była podwyższana od 2002 r. więcej »
1.2. Nowe wzory SD-3
Z projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn wynika, że podatnicy podatku od spadków i darowizn będą mogli składać przez internet także informację o pozostałych podatnikach (SD-3/A. Zmieniony ma zostać również wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2014 r. Z dotychczasowych wzorów podatnicy będą mogli korzystać do 30 czerwca 2015 r. (tylko w formie tradycyjnej – papierowej). więcej »
1.3. Zmiana deklaracji PCC-3
Od 1 września br. zmienione zostaną wzory deklaracji PCC-3 oraz informacji PCC-3/A. Wprowadzenie zmian wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany umożliwią składanie przez internet informacji PCC-3/A. Z dotychczasowych wzorów deklaracji będzie można korzystać – nie licząc drogi elektronicznej – nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r. więcej »
1.4. Ewidencja przebiegu pojazdu – nowe rozporządzenie
Z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu zostaną zwolnione również pojazdy specjalne takie jak pomoc drogowa, pojazdy pogrzebowe oraz bankowozy typu A i B. Zmiany przewidziano w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 czerwca 2014 r. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. NIK skontrolował procedury zwalczania oszustw podatkowych
Organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe nie przeciwdziałały wystarczająco skutecznie oszustwom podatkowym. Tak wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Chociaż Minister Finansów podejmował liczne działania zmierzające do zminimalizowania skali oszustw podatkowych, doprowadzając m.in. do zmiany ustawy o VAT, w badanym okresie jednak nastąpił gwałtowny wzrost uszczupleń VAT, przy jednocześnie niskim poziomie kwot odzyskiwanych z tego tytułu przez Skarb Państwa. więcej »
Upadki jako wielki zespół geriatryczny
„Upadki jako wielki zespół geriatryczny” to publikacja omawiająca najważniejsze zagadnienia dotyczące pracy z osobami, u których występuje skłonność do upadków. Jest to przypadłość znacznej części starszych pacjentów, którzy nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, tłumacząc upadki wiekiem czy zmniejszona sprawnością. Odpowiednie przygotowanie, prawidłowe poinformowanie o skutkach oraz metodach postępowania przy upadku w znaczny sposób usprawni codzienne funkcjonowanie pacjenta oraz ułatwi opiekę nad nim. więcej »


Baza wiedzy EKOinfo Premium
Przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska często ulegają zmianie. Polecamy Państwu nową bazę wiedzy EKOinfo Premium. Znajdą tu Państwo interpretacje prawne, omówienia technologii i aspektów finansowych z zakresu ochrony środowiska oraz wzory dokumentów i fachowe programy. Wszystko dostępne 24 h/dobę w jednym miejscu i na bieżąco aktualizowane. Ułatw sobie pracę i wstąp do klubu EKOinfo Premium. więcej »


Baza wiedzy Budinfo Premium

Polecamy nową bazę wiedzy Budinfo Premium. Znajdą tu Państwo treści ustaw i rozporządzeń, komentarze do najnowszych zmian w prawie, pakiet niezbędnych dokumentów i formularzy (np. wzory Specyfikacji technicznych) oraz fachowe programy (np. Plan BIOZ). Wszystko dostępne 24 h/dobę 7 dni w tygodniu w jednym miejscu. Ułatw i usprawnij swoją pracę. Wstąp do klubu BUDinfo Premium. więcej »

Psychologia tłumu w ratownictwie medycznym
Publikacja omawiająca najważniejsze zagadnienia dotyczące tłumu, jego zachowania w wyjątkowych sytuacjach oraz powstawania i przeciwdziałania panice zbiorowej. Przedstawia, jak sobie radzić z tłumem przy udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. To doskonała lektura dla służb medycznych zajmujących się, m.in. zabezpieczaniem imprez zorganizowanych, jak koncerty czy mecze piłki nożnej. więcej »

Polecamy wygodne narzędzie pomagające w prowadzeniu ewidencji odpadów, opakowań i osadów ściekowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 24 maja 2014
INFORMACJE
29 kwietnia 2014 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dz.U. z 14 kwietnia 2014 r., poz. 483.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7),
  • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego,
  • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12).
więcej »
  • 2014-07-10 - Transport ścieków – przepisy i praktyka , Warszawa więcej »
  • 2014-06-13 - Wyłączenia w transporcie - czyli jak bezpiecznie, taniej i zgodnie z przepisami przewozić towary niebezpieczne na szczególnych warunkach, Warszawa więcej »
  • 2014-06-11 - Warsztat pomiarowca – ćwiczenia praktyczne na zakładzie przemysłowym, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter