Wskaźniki i stawki

Wynagradzanie młodocianych i składki na ubezpieczenia społeczne
 
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości:

  1. I rok nauki - 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  2. II rok nauki - 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  3. III rok nauki - 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Podstawa prawna:
  • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. nr 60, poz. 278).
  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10 listopada 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2006 r.(M.P. nr 80, poz. 814). 
Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe - czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.

Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika młodocianego, jednak refundacji podlega wyłącznie kwota nie wyższa, od wskazanej w tabeli. 

Od 1 września 2005 r. stroną do zawierania umów z pracodawcami o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne w ramach przygotowania zawodowego są Ochotnicze Hufce Pracy.  Jednostkami OHP prowadzącymi to zadanie są Komendy Wojewódzkie i Centra Edukacji i Pracy Młodzieży.


Od 01.06.2011 r. - 31.08.2011 r.

Podstawa wymiaru składkiRodzaj ubezpieczeniaSposób finansowania (w zł)

---płatnikubezpieczony

I rok nauki138,56 złemerytalne13,53 13,53

--rentowe6,242,08

--chorobowe-3,40

II rok nauki173,32 złemerytalne16,9216,92

--rentowe7,802,60

--chorobowe-4,25

III rok nauki207,98 złemerytalne20,3020,30

--rentowe9,363,12

--chorobowe-5,10


 
Uwaga: Od 1 kwietnia 2007 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla osób, które zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego poniżej 10 osób lub nie mają REGON wynosi od 0,67% do 3,60% zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 42, poz. 283).

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter