Wskaźniki i stawki

Zasiłki ZUS

Zasiłek dla bezrobotnych

Poniższe kwoty zasiłku dla bezrobotnych przysługują tym osobom, które nabyły prawo do zasiłku po 1 stycznia 2010 r. Osoby, które już otrzymują zasiłek powyższa zmiana nie dotyczy. Nadal przysługuje im zasiłek w wysokości kwoty podstawowej - 575 zł
 


Okres obowiązywania80% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat)100% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat)120% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku573,60 zł717,00 zł860,40 zł

w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku450,40 zł563,00 zł675,60 zł

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego,
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  • członka rodziny osoby ubezpieczonej lub osoby pobierającej emeryturę lub rentę
Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu, w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwotę zasiłku ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

W razie niezgłoszenia wniosku o przyznanie zasiłku pogrzebowego prawo do niego wygasa w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego są niezbędne są dokumenty:

  • wniosek o wypłatę (druk ZUS Z-12)
  • wyciąg z aktu zgonu
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank.

 

OkresKwota

1.09.2010 - 30.11.2010 6 395,70 zł

1.06.2010 - 31.08.2010 6 632,76 zł

1.03.2010 - 31.05.20106 487,20 zł

1.01.2010 - 28.02.20106 227,72 zł

Zasiłek rodzinny

Kryterium dochodowe (miesięcznie na osobę)

1. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć kwoty: 504,00 zł
2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć kwoty: 583,00 zł


 

Zasiłek rodzinny (zmiana od 1 listopada 2009 r.)

Zasiłek rodzinny na:Wysokość

dziecko w wieku do 5 lat68 zł

dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat91 zł

dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat98 zł

Zasiłek rodzinny - dodatki

Prawo do dodatków wymienionych w tabeli przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Rada gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1058).

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:Kwota świadczeniaUwagi

urodzenia dziecka1 000,00 złjednorazowo, dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400,00 złmiesięcznie

samotnego wychowywania dziecka170,00 złmiesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci

samotnego wychowywania dziecka250,00 złmiesięcznie na dziecko niepełnosprawne, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej80,00 złmiesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego60,00 złmiesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego80,00 złmiesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego100,00 złjednorazowo na dziecko, wypłacany raz w roku

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania90,00 złmiesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania50,00 złmiesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter