Wskaźniki i stawki

Koszty uzyskania przychodu w 2012 r.
 
Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone poniżej będą niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika, w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).


Lp.Rodzaj kosztówMiesięcznieZa rok podatkowy

1podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy111,25 złnie więcej niż 1.335 zł, 12 miesięcy x 111,25 zł = 1.335 zł

2podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej-łącznie nie więcej niż 2.002,05 zł

3miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę139,06 złnie więcej niż 1.668,72 zł, 12 miesięcy x 139,06 zł = 1.668,72 zł

4podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę-łącznie nie więcej niż 2.502,56 zł


 
Pracownik, który uzyskuje przychody z tytułu korzystania przez twórców z ich praw autorskich, ma prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tej części wynagrodzenia, która pochodzi ze zbycia praw autorskich. Oprócz pracowników zajmujących się twórczością sensu stricto, zasada ta ma zastosowanie również do np. pracowników naukowych uczelni wyższych.

Pracownik, który zawarł z jednym zakładem więcej, niż jedną umowę o pracę, traktowany jest dla celów ustalenia kosztów uzyskania przychodu tak, jak osoba, która zawarła wiele umów o pracę z różnymi zakładami pracy. Zatem z każdego stosunku pracy przysługiwać będą pracownikowi koszty uzyskania przychodu.

Takie same koszty uzyskania przychodu (z takimi samymi limitami rocznymi), jak w przypadku pracowników miejscowych, naliczać należy:

  • osobom wykonującym czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
  • należącym do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, bez względu na sposób ich powoływania,
  • osobom uzyskującym przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter