Wskaźniki i stawki

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2012 r.
 
Opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlegają uzyskane w 2012 r.:przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej:150.000 euro

przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty:150.000 euro

przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty:150.000 euro

przychody za 2009 r. uprawniające do opłacania ryczałtu kwartalnie25.000 euro


 
Kwoty euro na walutę polską przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro obowiązujący w tym dniu wynosił 4,4112 zł, czyli kwoty wynoszą odpowiednio 661.680 zł oraz 110.280 zł.
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter